มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดกิจกรรม Chicken Run Camp : Young Business Leaders for ESG 2023 ภายใต้ โครงการพัฒนาความรู้และสร้างประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2566 ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจาก 16 มหาวิทยาลัย รวม 30 คน  เข้าร่วมโครงการฯ  ตลอด 7 วัน  ล้วนได้รับการบ่มเพาะความรู้ในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ   จากผู้บริหารของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย  และตกผลึกเป็นการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”  โดยโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภททีม  คือ  ” ทีมทำหรอย  กับแผนงานชูใจวัยเก๋า
คุณวิชัย  เบญจรงคกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหาร กลุ่มบีซีจี เบญจจินดา ในฐานะประธานโครงการพัฒนาความรู้และสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับนิสิต นักศึกษา มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า มููลนิธิยุทธสาร ณ นคร ได้จัดโครงการฯนี้ ต่อเนื่องมากว่า 20 ปี โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมคือร่วมกันสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้สังคมธุรกิจไทยในอนาคต โดยเน้นการสร้างความรู้ พัฒนาทักษะทางธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของโลกปัจจุบัน สำหรับโครงการฯที่จัดขึ้นครั้งนี้ นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะเชิงธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนแล้ว ยังให้ความสำคัญ ต่อการวางรากฐานที่ดีต่อ ESG เพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จของธุรกิจที่เราดำเนินการ ในอนาคตอยากเห็นทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯเป็นนักธุรกิจ ผู้บริหารที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ บริบท องค์ประกอบของโลกธุรกิจและสังคมภายนอกที่เปลี่ยนไป การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการแบ่งปันจะส่งผลให้สังคมเกิดเสมอภาคมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศของเราให้ยั่งยืนและแข่งขันกับสากลได้
คุณสิริมน    นคร  Managing Director  บริษัท ไดอะลอก ดี  จำกัด  และ Chicken Run Camp’s Program Head Master และทีม MENTOR  กล่าวว่า  ในค่าย CHIC  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ต่างตั้งอกตั้งใจเรียนรู้  และมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรม  ทำให้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของมุมมอง และความรู้ด้านความยั่งยืน  ซึ่งตกผลึกและสะท้อนออกมาในการสร้างสรรค์แผนธุรกิ  เพื่อการสร้างความยั่งยืนที่ผสานมิติ ESG  คือ การให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม  ผู้คนในสังคม  และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ได้เป็นอย่างเหมาะสม
Chicken Run Camp เป็นโครงการฯที่จัดขึ้น  ตั้งแต่ปี 2016 โดยเปิดให้นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย  เข้าร่วมโดยได้รับการดูแลที่พัก การเดินทาง และอาหารทุกมื้อตลอด 7 วัน  นอกเหนือจากการได้เข้าเรียนรายวิชาที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ จากวิทยากรภาคธุรกิจจริง กว่า 17 รายวิชา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  และทีมที่ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจฯ  ยังจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา พร้อมวุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการฯ

ในปีนี้  มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และสร้างประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2566  จำนวน  30  คน จาก 16  สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย  ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยในปีต่อไปจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือน สิงหาคม 2567

Comments

comments