ดีป้า ไฟเขียวโครงการพัฒนาศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G เตรียมปั้นสู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ทดสอบ ทดลอง และยกระดับการออกแบบดิจิทัลโซลูชันของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและการสั่งการของเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต และ System Integrator

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ทั้งในภาคการผลิต การแพทย์ การศึกษา การเกษตร การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือแม้แต่การอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก 5G และการนำนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาต่อยอดประยุกต์ใช้จริงเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ โดยที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรและยกระดับระบบนิเวศเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมบูรณาการการทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยเครือข่าย 5G รองรับภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การบริการ ภาคการเกษตร การพัฒนาสังคมและเมืองอัจฉริยะ

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ดีป้า มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (5G Solution Development and Application Center) จาก สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

“โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยเครือข่าย 5G เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะต่อยอดความเชี่ยวชาญด้าน Mechatronics, Lean Automation และ Robotics ของสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งอุปกรณ์ภายในศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G จะได้รับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย 5G ทำให้เครื่องมือต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและสั่งการระหว่างกันได้โดยอัตโนมัติ ทั้งหมดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ทดสอบทดลอง และยกระดับการออกแบบดิจิทัลโซลูชัน (5G Testbed) ของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต และ System Integrator (SI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคอุตสาหกรรมและก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต โดยคาดว่าเมื่อศูนย์เปิดดำเนินการจะมีผู้มาใช้บริการสร้างสรรค์ 5G Solution ที่จะขยายผลไปสู่การใช้งานจริงในแต่ละปีกว่า 10 โครงการ และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจต่อไปในอนาคต” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 5G ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มีการให้คำปรึกษาและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต SI ตลอดจนนักศึกษา และผู้ที่สนใจมาใช้บริการพัฒนาและทดสอบทดลอง 5G Solution เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมอบประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมด้วย

ดีป้า พร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำ ของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better. สำหรับผู้ที่สนใจขอรับการส่งเสริมและ สนับสนุนสามารถติดตามรายละเอียดผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ ดีป้า ไม่ว่าจะเป็น www.depa.or.th, LINE OA: depaThailand และ Facebook Page: depa Thailand

Comments

comments