บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็น เจ้าภาพจัดการประชุม Pan Asian         e-Commerce Alliance Meeting หรือ PAA ครั้งที่ 68ระหว่างวันที่ 20 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอย ราชดำริ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือกลุ่มพันธมิตรผู้ให้บริการเชื่อมโยแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับภูมิภาคเอเชียและประเทศในภูมิภาคอื่นในการร่วมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์ในการนำเข้า ส่งออก ระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสมาชิก ตลอดจนร่วมกันกำหนดมาตรฐานสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ

ดร. วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตร ร่วมพัฒนาการทำธุรกรรมทางการค้า Cross BorderPaperless Trade  ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเมื่อต้นปี 2566 NT ได้เปิดให้บริการระบบ National Single WindowNSW เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ สำหรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ เต็มรูปแบบ โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งระบบ NSW ที่ NT ให้บริการนั้นมีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับรูปแบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้เพิ่มขึ้น อาทิ ใบขนสินค้าอาเซียน ACDD (ASEAN Customs Declaration Document) และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATIGA e-Form D โดย NT มีความตั้งใจที่จะให้บริการและพัฒนาการให้บริการ NSW อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ปลอดภัย เกิดการบูรณาการการใช้ข้อมูล สามารถติดตามผลในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า-ส่งออก และการอนุมัติต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (e-Tracking) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพร้อมต่อยอดด้วยการนำแพลตฟอร์มนี้มาส่งเสริมให้สมาชิก PAA สามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ

ในการประชุม PAA ครั้งที่ 68 ที่ NT เป็นเจ้าภาพนั้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนมาชิกต่าง ๆ จาก 20 เขตเศรษฐกิจ รวมทั้งตัวแทนจากเวียดนามและเซี่ยงไฮ้ ที่เข้าร่วมระชุมด้วยเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ และในโอกาสที่ NT เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ PAA ได้เชิญผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทยร่วมประชุมในนาม ASEAN Digital Trade Connect เพื่อหารือกรอบความร่วมมือระหว่าง PAA กับ ASEAN Digital Trade Connect ในการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศด้ว

PAA ได้ข้อสรุปร่วมกันจากการประชุมครั้งนี้ ในการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบภาคเอกชนกับภาคเอกชน (B2B) โดยผู้แทนบริษัท InterCommerce จากฟิลิปปินส์ ได้หารือร่วมกับ NT ในการพัฒนาการให้บริการรับส่งใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto) ให้สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบ NSW และแพลตฟอร์มทางการค้าแบบ B2B ได้ด้วย และได้ขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อสนับสนุนการให้บริการ e-Phyto กับภาคเอกชน เช่นเดียวกับที่ NT ด้เริ่มดำเนินการร่วมกับบริษัท TradeWaltz จากญี่ปุ่นเพื่อให้เกดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค่าระหว่างประเทศในรูปแบบ B2B

 

 

ทั้งนี้ข้อมูล PAA เพิ่มเติมได้ที่ www.PAA.net

Comments

comments