สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ  และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้คณาจารย์ นักศึกษาให้มีโอกาสได้เรียนรู้  พัฒนาทักษะในการออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของไทย ไปสู่สากล 

การลงนามในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก  รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยีมากกว่า 10 ปี  ที่ครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์แบบครบวงจร นำโดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของบุคลากรทั้งสองฝ่ายในการออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้า และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตลาด การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการดีไซน์ หรือออกแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการผลิตและนำออกจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการลงนามในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาบัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. ร่วมลงนามในฐานะสักขีพยาน

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สถาบันฯ มีพันธกิจในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก “The World Master Of Innovation” และพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพสูง ขับเคลื่อนสจล.ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

Comments

comments