บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทในกลุ่ม AIS เข้าชำระเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวด 4 เป็นเงิน 3,670,849,000 บาท (สามพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้แก่ กสทช. โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้รับมอบเพื่อนำส่งเป็นรายได้ของประเทศต่อไป

นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “เป้าหมายที่สำคัญของ AIS คือการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล หรือDigital Infrastructure ที่แข็งแกร่งให้กับประเทศตามวิสัยทัศน์การเป็น Cognitive Tech-Co หรือองค์กรเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะ โดยเราเป็นผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่ครบและมากที่สุดรวม 1460 MHz ทำให้ AIS มีศักยภาพในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะคลื่น 700 MHz ที่มีส่วนสำคัญต่อการขยายความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ 5G ที่วันนี้เราสามารถส่งมอบการให้บริการ 5G ได้ครอบคลุมแล้วกว่า 90% ของพื้นที่ประชากร รวมถึงเรายังนำ 5G เข้าไปเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม เป็นตัวช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยี โซลูชันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย”

“เรายังคงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายความครอบคลุม 5G เพื่อรองรับโอกาสและสนับสนุนการเติบโตในทุกภาคส่วนของประเทศ นับเป็นการยืนยันว่าลูกค้าทุกกลุ่มทั้งลูกค้าทั่วไป องค์กรภาคธุรกิจ หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะได้รับประสบการณ์และบริการที่ดีที่สุดจาก AIS ในทุกมิติ” นายวรุณเทพ กล่าวทิ้งท้าย

Comments

comments