บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย สานต่อความร่วมมือ เดินเครื่องบูรณาการนวัตกรรมการบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับด้านความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมร่วมกันศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นดิจิทัลโซลูชัน เพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมและบริการระบบอากาศยานไร้คนขับให้มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยมี    พลเอก วิษณุ ไตรภูมิ นายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย และพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม Ability 1 ชั้น 9 NT สำนักงานใหญ่

 NT และ สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย จะเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับ ให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับแบบองค์รวมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเบื้องต้นจะร่วมกันศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการห้วงอากาศและภาคพื้น (Unmanned Aircraft System Traffic Management : UTM) ด้านการผลิตชิ้นส่วน (Manufacturing) ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน (SW and Application Development) ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและบริการดิจิทัลโซลูชัน โดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft Vehicle : UAV) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับภารกิจด้านความมั่นคง รวมถึงกิจกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นของสมาคมฯ ที่ต้องการพัฒนาขีดความความสามารถ และยกระดับอุตสาหกรรมและบริการระบบอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย (UAS: Unmanned Aircraft Systems) และ การผลักดันของ NT บนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการดิจิทัล (Digital Services) เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่าในระดับสากล

 

 

 

Comments

comments