ซัมซุง ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก มุ่งขับเคลื่อนสังคมไทยสู่อนาคต Thailand 5.0 ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน (Together for Tomorrow Enabling People)” ผ่านโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้คนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเยาวชนไทยสู่ Thailand 5.0 ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และขับเคลื่อนการเติบโตให้ประเทศไทยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งคุณภาพชีวิต การจ้างงาน และเศรษฐกิจ

นายเซยุน คิม ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ถึงการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคใหม่ Thailand 5.0 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ตั้งแต่ชีวิตประจำวัน การดำเนินธุรกิจ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ อีกทั้งเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพในทุกมิติ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของซัมซุงที่มุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเราเชื่อว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง หรือเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องอาศัยพลังคนที่มีทักษะความรู้ในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกฝ่าย

โครงการ Samsung Innovation Campus และ Samsung Solve for Tomorrow เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” (Together for Tomorrow Enabling People) ของซัมซุงที่มุ่งส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ให้เยาวชนไทย ผ่านการอบรมให้ความรู้และเปิดพื้นที่แก่เยาวชนแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเปิดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมากว่า 6 ปี ทั้งสองโครงการได้สร้างความสำเร็จ โดยให้ความรู้แก่เยาวชนไทยไปแล้วกว่า 4,600 คน ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาที่ผ่านมา

นายมาร์ค คิม ประธานองค์กร ธุรกิจโมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่าปัจจุบันอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของผู้คน เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีแก่สังคม โดยที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่เยาวชน และโรงเรียนในประเทศไทยมาแล้วมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดต่อยอดสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อย่างยั่งยืน

นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า หัวใจสำคัญของโครงการส่งเสริมทักษะดิจิทัลของซัมซุง คือ การสร้างรากฐานความรู้แห่งอนาคตที่เข้มแข็งและเป็นประโยชน์ พร้อมทลายข้อจำกัดและความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ ผ่านการมอบโอกาส พื้นที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น โดยโครงการของซัมซุง ประกอบได้ด้วย

  • Samsung Innovation Campus โครงการที่มุ่งปลดล็อกศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลให้คนไทยอย่างเท่าเทียม ผ่านการแจกทุนการศึกษา และเปิดคอร์สออนไลน์ให้เรียนฟรี เพื่ออัปสกิลทักษะแห่งอนาคตด้าน Generative AI และการโค้ดดิ้ง (Basic Coding) โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งความพิเศษในปีนี้จะขยายโอกาสให้คนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ โดยจะเริ่มเปิดให้เรียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
  • Samsung Solve for Tomorrow เวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้โชว์ศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการประกวดประชันไอเดียที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสังคม โดยเน้นการลงมือทำจริง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะจริง และค้นพบแรงบันดาลใจดี ๆ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเหล่าพันธมิตรซัมซุงในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาร่วมในโครงการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน นี้

Comments

comments