1 ตุลาคม 2561: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ประกาศแต่งตั้ง นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (Chief Finance Officer: CFO) รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงิน โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) และระดับปริญญาโท Management Science and Engineering, Finance and Investment จากมหาวิทยาลัย Stanford ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ นายธีร์มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในสายการเงิน รวมถึง Chief Finance Officer (CFO) จากบริษัทต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นองค์กรชั้นนำในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ Merrill Lynch, Thai Beverage จำกัด (มหาชน), The Mall Group และ Thai Solar Energy จำกัด (มหาชน)  นายธีร์เข้าร่วมงานกับ AIS ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ในตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (Deputy Chief Finance Officer)

ด้วยประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและความสำเร็จของนายธีร์ จะเป็นประโยชน์ช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ AIS โดยเฉพาะการบริหารองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง และบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นต่อไป

Comments

comments