ยืนหนึ่งเป็นปีที่ 2 …กลุ่มทรู โดย นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ ร่วมยินดีกับผลประกาศ รางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ปี 2021” (Best Companies to Work for in Asia 2021) จาก HR Asia ประเทศมาเลเซีย ที่ยกให้กลุ่มทรูเป็นองค์กรต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอันเป็นเลิศ มีนโยบายและแนวทางการดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน เป็นรูปธรรม นำไปสู่การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทในที่สุด

 

นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ปี 2021” (Best Companies to Work for in Asia 2021) ต่อเนื่องอีกครั้งเป็นปีที่ 2 จาก HR Asia ประเทศมาเลเซียนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจในแนวทางการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรบุคคลของกลุ่มทรูที่มุ่งเน้นดูแลให้พนักงานทุกคนในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข เป็น People Organization ที่นึกถึงพนักงานเป็นอันดับแรก นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการบุคคล พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะที่หลากหลายให้พนักงานทรู ได้ทรานส์ฟอร์มก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลไปด้วยกัน ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นอยู่และดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานเสมือนคนในครอบครัว ด้วยสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงความช่วยเหลือในยามวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจต่างๆ ตลอดจนสร้างบรรยากาศพื้นที่ทำงานแบบผ่อนคลาย เพื่อให้พนักงานมีความสุข สนุก และเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าว 2 ปีซ้อน นอกจากจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจในความพร้อมที่จะพัฒนาคนในองค์กรให้ก้าวไปพร้อมกับบริษัทที่กำลังเปลี่ยนแปลงรับกับโลกดิจิทัลแล้ว ยังเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งที่จะให้ทีมงาน เดินหน้าปฏิบัติงาน ดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเรื่องสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสเติบโต พร้อมก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง”

 

ทั้งนี้ รางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ปี 2021” (Best Companies to Work for in Asia 2021) จัดโดย HR Asia สื่อชื่อดังด้านทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับระดับภูมิภาคเอเชียในเครือ Business Media International ประเทศมาเลเซีย โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร ซึ่งได้มีการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่มีต่อบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานในการริเริ่ม เตรียมการ และวางแผนงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานและความผูกพันของพนักงาน นำเสนอโดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กร

#truetogether

#hrasiaawards2021

#BestCompaniesToWorkFor

Comments

comments