ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ  จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดตัวโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนใหม่ของปี 2565 ณ ชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม” พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม และวิทยาลัยอาชีวมหาสารคาม โดย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายเสกสรรค์ มิตรเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด NT เป็นประธานในพิธีมี นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายวัฒนา สอาดดี  โทรศัพท์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นผู้ลงนาม  พร้อมด้วย เยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน ร่วมในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club  มีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านไอซีที เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ชุมชน ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างอาชีพ รายได้และประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมสอนการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดด้านการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ สร้างเกษตรกรยุคดิจิทัล (Smart Farm) ผ่านระบบ Smart Farming ของNT เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง

นายเสกสรรค์ มิตรเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด NT กล่าวว่า โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565-2569 ดำเนินการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนำธุรกิจหลักของ NT ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้กับงานด้าน CSR สามารถนำมาปรับใช้กับภาคชุมชนได้ และมุ่งส่งเสริมพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ในทุกชุมชน ให้ได้เข้าถึงและนำความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล IoT ผ่านการทำกิจรรมการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)

นอกจากความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล IoT ในปีนี้ NT ได้เสริมองค์ความรู้-ทักษะในการใช้แพลตฟอร์มเกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Farming Application) ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตรวจสภาพอากาศ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศในพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจงตรงพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองได้ ทั้งยัง กำหนดและควบคุมอุปกรณ์เพาะปลูก รวมถึงบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูกและจำนวนผลผลิต เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลครบถ้วน สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงการเพาะปลูกแต่ละรอบในพื้นที่ของตน  พร้อมจัดฝึกอบรมทั้งแบบปฏิบัติการและการเรียนผ่าน E-Learning เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเป็นเกษตรดิจิทัล เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป

นายเสกสรรค์ กล่าวเสริม NT มีการอบรมด้านไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับชุมชน เยาวชน เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องให้กับเยาวชนในยุคสังคมของ   Digital Citizen เพื่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย รวมถึง อบรมการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook, YouTube, Website, tiktok รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการทำตลาดและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club มุ่งหวังให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ประโยชน์ ยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ในฐานะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ  โดยปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 74 แห่งทั่วประเทศ ใน 68 จังหวัด โดยในปี 2565 มีแผนการดำเนินงานเพิ่มชุมชนใหม่อีก 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคามชุมชนเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  ชุนชนเลยรักษ์ ฮักเลยจังหวัดเลย พร้อมเดินหน้านำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่ชุมชนที่มีความพร้อมและสนใจที่เรียนรู้ต่อไป

 

Comments

comments