คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันเปิดตัวต้นแบบสถานีอัจฉริยะ 5G (5G Smart Station) แห่งแรกในไทยและอาเซียน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ยกระดับบริการล้ำสมัยเพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งได้รับการผลักดันจากคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นตัวอย่างนำร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและประเทศไทย โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดตัวโครงการฯ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานีอัจฉริยะ 5G ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง เพราะไม่เพียงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ แต่ยังเป็นสถานีอัจฉริยะ 5G แห่งแรกของอาเซียนที่ทันสมัยและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยบริการภาครัฐนี้เป็นผลจากความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยในสถานีด้วยเทคโนโลยี 5G ที่สำคัญพื้นที่นี้ประชาชนทุกคนและทุกกลุ่มจะสามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยี 5G ได้โดยตรง อย่างสะดวก ง่าย ทั่วถึง และเท่าเทียมอย่างแท้จริง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มุ่งพัฒนาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลก และเป็นแกนกลางการเดินทางสู่มหานครครอบคลุมทุกบริการ “ระบบราง” เชื่อมต่อทุกรูปแบบการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เน้นการให้บริการประชาชนในการเดินทางไปยังทุกจุดหมายด้วยความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมกันนี้ ยังเล็งเห็นศักยภาพของเทคโนโลยี 5G ที่จะช่วยยกระดับการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในการพัฒนาสถานีอัจฉริยะ 5G ขึ้น ให้มีบริการหุ่นยนต์ต้อนรับ รถเข็นอัจฉริยะ และระบบรักษาความปลอดภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการนี้

ด้านนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีพันธกิจในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง สดช. มีแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G โดยการนำร่อง 5G Smart Station ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ถือเป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งในแผนปฏิบัติการดังกล่าว อีกทั้ง สดช. เล็งเห็นถึงศักยภาพของศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศไทยอย่าง “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” ที่จะเป็นสถานีที่มีผู้คนสัญจรรายวันจำนวนมาก เราจึงได้ผนึกกำลังกับการรถไฟฯ ซึ่งต้องขอขอบคุณการรถไฟฯ ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มต้นในการคิดรูปแบบบริการที่จะให้บริการแก่ประชาชน จนถึงพัฒนาบริการเหล่านั้นให้สามารถให้บริการประชาชนได้จริง ที่สำคัญสถานีอัจฉริยะ 5G ยังจะเป็นพื้นที่สำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งหากมีภาคส่วนใดที่สนใจ สามารถทดลองใช้งานและนำไปสู่การต่อยอดการใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีอื่น ๆ บนโครงข่าย 5G ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงานของตน หรือนำไปสู่การทำซ้ำได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรูขอขอบคุณการรถไฟฯ ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G และให้กลุ่มทรูเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 5G Smart Station ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ที่มีความสำคัญระดับประเทศ ซึ่งเครือข่ายทรู 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย จะช่วยยกระดับการบริการและความปลอดภัยอัจฉริยะ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้ใช้บริการ 5G อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอีกด้วย

Comments

comments