พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม GCNT Forum ประจำปี 2565 ที่สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT: Global Compact Network Thailand) โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดย นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ในฐานะหนึ่งในองค์กรสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมยืนยันเจตนารมณ์สนับสนุนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมฟื้นฟูและบรรเทาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเทคโนโลยี อันสะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน 15 องค์กรสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยเป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่นลำดับที่ 70 ของโครงการสำคัญระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ UN Global Compact เครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ขณะนี้

Comments

comments