บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก เผยการบริหารงานองค์กรและบุคลากรเพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงทั้งในรูปแบบการทำงานระดับบุคคลและทีมเวิร์ค คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน พร้อมสอดรับกับกระแสโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการจะกลายเป็นวาระสำคัญที่ทุกองค์กรนำเข้ามาผนวกในการทำธุรกิจ โดยวัดผลได้จริงผ่านความสำเร็จของงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022)

ด้วยสังคมในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนต่างมองหาความหมายและการสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน จึงทำให้องค์กรจำนวนไม่น้อยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างการทำงานระยะทางไกล การทำงานจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ล้ำสมัยมาเชื่อมโยงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานขององค์กรที่จะต้องมีการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและตรงตามลักษณะงาน ที่องค์กรยุคใหม่ควรให้ความสำคัญ

ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) กล่าวว่าสถานการณ์โควิด-19 และความผันผวนที่เกิดขึ้นแผ่กว้างไปทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดได้นำมาซึ่งความท้าทาย ทำให้ในหลากหลายธุรกิจต้องมองหาทางและนำพากิจการให้เดินหน้าและเติบโตต่อไปได้ คินเซนทริคในบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้ธุรกิจมากมายได้เสริมสร้างศักยภาพองค์กรและบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละองค์กรไม่เพียงแต่จะต้องพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เท่านั้น หากแต่ยังต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงาน (Employee eXpereience) รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานที่สร้างสรรค์และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในขณะเดียวกันด้านสังคม ในหลาย องค์กรมีการปรับหรือยอมรับแนวคิดในการเคารพและยอมรับในความหลากหลาย (Diversity & Inclusion) ที่ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อสังคมวัฒนธรรมในองค์กรและงานบริหารบุคคลที่เคยยึดถือปฏิบัติ โดย               คินเซนทริคได้เข้าไปมีบทบาทช่วยให้ผู้ประกอบกิจการมากมายผ่านช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นฐานของแต่ละองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจเป็นไปต้องตามเป้าหมายและสอดรับกับกระแสโลกให้ได้มากที่สุด

นภัส ศิริวรางกูร พาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) กล่าวว่าด้วยรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไป ในหนึ่งองค์กรอาจจะมีทั้งพนักงานประจำและไม่ประจำ เช่น การจ้างบุคคลภายนอก(Outsource) หรือแรงงานอิสระ (Gig worker) ที่มีแนวโน้มว่าจะมีมากขึ้นในตลาดแรงงานประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบุคลากรที่มีพรสวรรค์ (Talent) ที่จะเข้ามาทำงานในองค์กรจะไม่ได้มองแค่ภาพของความเป็นคนสัญชาติไทยแล้วเท่านั้น แต่ผู้สมัครยังอาจเป็นในลักษณะพลเมืองของโลก(Global citizen) มากขึ้น ทั้งยังมีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและวิถีการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของผู้นำองค์กร ที่ต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ทั้งในเรื่องการออกแบบโครงสร้าง การบริหารจัดการบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการทำงานในกลุ่มคนที่หลากหลายให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ขณะเดียวกัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งวิธีการทำงานและทัศนคติที่เปิดกว้างและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าตลาดแรงงานปัจจุบันไม่เพียงแค่องค์กรเลือกคน แต่คนก็เลือกทำงานกับองค์กรที่ตอบโจทย์ชีวิตทั้งในด้านกายภาพ สังคม และการค้นหาความหมายในชีวิตการทำงานของพวกเขาด้วย ดังนั้น นอกจากสวัสดิการพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานแล้ว ยังต้องใช้ประโยชน์จากแนวคิดการยอมรับและเคารพในความแตกต่างมาพัฒนาองค์กร สร้างความสุข ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานให้เอื้อต่อการทำธุรกิจขององค์กรให้มากที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดให้องค์กรต่าง ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยความสร้างสรรค์อย่างแท้จริง คินเซนทริค(ประเทศไทย) จึงได้จัดโครงการคัดเลือกสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศศินทร์  อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี  ด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินที่เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานระดับโลก

ซึ่งโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2565 นี้ นับเป็นครั้งที่ 22 โดยมีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการพิจารณาจำนวนมากกว่า 90 องค์กร ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น พลังงานและสาธารณูปโภค การเงินธนาคาร สินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งต้องผ่านการประเมินครอบคลุมสามประเด็นหลักคือ การสำรวจความคิดเห็นของลูกจ้าง ดัชนีการปฏิบัติของภาคประชาชน และผลการดำเนินงานขององค์กร

ปอลิน ปอแก้ว ผู้จัดการโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) กล่าวว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่คัดเลือกองค์กรจากแนวทางหรือวิธีการบริหารบุคลากรของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่เป็นโครงการที่คัดเลือกสุดยอดนายจ้างดีเด่นจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายจากผู้นำองค์กร รวมถึงประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรผ่านเสียงสะท้อนจากการสำรวจความผูกพันและความคิดเห็นของพนักงาน และในปีนี้ เราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรจากผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2565 นี้ ผ่านแนวคิดReveal, Relearn, Rethink และ Reshape ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นสิ่งที่คินเซนทริคพยายามเน้นความสำคัญว่า การเป็นนายจ้างที่ดีที่สุดคือการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพและคุณค่า รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรวัดประสิทธิภาพให้กับองค์กรต่าง ที่ไม่เพียงเป็นแค่รางวัลประกาศเกียรติคุณ หากแต่เรายังมองเห็นผลลัพธ์ที่องค์กรเหล่านั้นได้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้ผ่านเกณฑ์วัดต่าง ที่ได้เพิ่มเติมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน

รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022) ดังนี้

1. คาร์กิลล์ ประเทศไทย (Cargill Thailand)

2. บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด (Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Company Limited)

3. บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) (DHL Express International (Thailand) Limited)

4. เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (Central Marketing Group (CMG))

5. บีทูเอส (B2S)

6. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (Central Pattana Public Company Limited (CPN))

7. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (Robinson Public Company Limited)

8. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (Food Passion Company Limited)

9. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT))

10. บริษัท เมอส์ก (ไทยแลนด์) และ บริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จำกัด (Maersk Thailand and Siam Shoreside Services

11. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี (Bangkok Industry Gas Company Limited (BIG))

รางวัล Hall of Fame (รางวัลพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีโครงการรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

ระดับโกลด์ สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยมากกว่า 5 ครั้งขึ้นไปในระยะเวลา 20 ปี

1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (Advanced Info Service (AIS))

2. บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (DHL Express Thailand)

3. บริษัท แมคไทย จำกัด (McThai Company Limited)

ระดับซิลเวอร์ สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 4 ครั้ง ในระยะเวลา 20 ปี

1. บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (Advanced Contact Center Company Limited)

2. บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (American Express (Thailand) Company Limited)

3. เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (Central Marketing Group)

4. บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (Hi-Way Company Limited)

5. เครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโล (Phyathai and Paolo Hospital Group)

ระดับบลู สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 3 ครั้ง ในระยะเวลา 20 ปี

1. บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ ประเทศไทย (Evolution Wellness (Thailand) Company Limited)

2. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (Food Passion Company Limited)

3. บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์คล๊าค ประเทศไทย จำกัด (Kimberly-Clark Thailand Company Limited)

4. บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (Mitr Phol Bio Fuel Company Limited)

5. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) Robinson Department Store Public Company Limited

6. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (The Minor Food Group Public Company Limited)

7. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Toyota Motor Thailand Company Limited)

Comments

comments