พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด  (มหาชน) หรือ NT และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน       เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง โดย NT จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการความรู้สมัยใหม่ของ OKMD เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงกิจกรรมและโครงการที่มีมูลค่าในอนาคต

ทั้งนี้เบื้องต้นจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทาง พร้อมนำองค์ความรู้ในอุตสหกรรมโทรคมนคม ทั้งในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและ AI รวมถึงนำทรัพยากรที่มีมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ OKMD สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีในวาระที่ OKMD ครบรอบ 20 ซึ่งได้มีการจัดงาน 20 years of Thailand Knowledge Creation: Past and Future พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการสวนา 20 years of Thailand Knowledge Creation โดยผู้ทรงคุณวุฒิ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

#NT #NTxOKMD #NationalTelecom #บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ #ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค

Comments

comments