แม้สถานการณ์เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวเล็กน้อยในไตรมาสแรกของปีจากการคลายมาตรการต่างๆ ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น จนเกิดเป็นอัตราเร่งให้เกิดอาชีพใหม่ๆ สูงขึ้น ผลที่ตามมาคือ ปัญหาช่องว่าง Skill Gap ที่นับวันจะขยายกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากอัตราการว่างงานของเด็กรุ่นใหม่ที่มากขึ้น มีจำนวน 2.6 แสนคน เพิ่มสูงขึ้น 5.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงปัญหาของตลาดแรงงานเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่จะเป็นแรงงานมีฝีมือในอนาคต

บนความท้าทายของทักษะการทำงานใหม่ที่ภาคแรงงานต้องการนั้น ทักษะส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสอนอยู่ในระบบการศึกษาตามปกติ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีทักษะชีวิตที่ดีในการทำงานสายอาชีพต่างๆ SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และองค์กรในประเทศไทย เดินหน้าจับมือสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของไทย พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)และวิชาเลือก (Elective Courses) สำหรับนิสิตนักศึกษาทั้งในรูปแบบ Online Course และ Virtual Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมวิธีคิดและทักษะที่จำเป็น ทั้งด้าน Hard skill และ Soft skill สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต ด้วยบทพิสูจน์ความสำเร็จจากการพัฒนาหลักสูตรร่วมนำร่องในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนกว่า 3 พันราย

 

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC เผยว่า “ด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้ รากฐานสำคัญในการพัฒนาคน ก็คือ การศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อยกระดับการศึกษาและสร้างกำลังคนคุณภาพ ดังนั้น SEAC จึงเร่งนำร่องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยนำเนื้อหาหลักสูตรส่งตรงจากพาร์ทเนอร์ที่เป็นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก มาปรับให้เข้ากับบริบทความต้องการของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อให้ผู้เรียนสร้างทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Essential Skills) พร้อมนำไปปรับใช้ได้ทันที เราเชื่อมั่นว่าหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกที่ร่วมกันออกแบบจัดทำขึ้นใหม่ จะสร้างองค์ความรู้ที่เพียงพอ ตอบโจทย์โลกการทำงานยุคใหม่ เพิ่มสกิลหนุนทักษะจำเป็น นอกเหนือจากหลักสูตรหลักที่ต้องเรียนในสถาบัน ตลอดจนช่วยลดปัญหาการผลิตคนไม่สอดคล้องกับเนื้องานในตลาดแรงงานปัจจุบัน และสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดงานตามสายงานที่ตลาดมีความต้องการได้มากขึ้น”

ดร.ธิดารัตน์ อริยะประเสริฐ ผู้อำนวยการด้านตลาดการศึกษา SEAC กล่าวเสริมว่า “หัวข้อหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับและนำไปเป็นองค์ประกอบในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกของแต่ละคณะ อาทิเช่น หลักสูตร Design Thinkingพร้อมประกาศนียบัตรจาก Stanford Center for Professional Development (SCPD), หลักสูตร Self-Leadershipจาก The Ken Blanchard Companies, และหลักสูตรวิธีคิดเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Outward Mindset) จากThe Arbinger Institute เป็นต้น โดยการร่วมออกแบบเป็นไปตามทิศทางความต้องการพัฒนานิสิตนักศึกษาของแต่ละคณะ โดยหลักสูตรที่ร่วมพัฒนาในรายวิชาดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าเรียนแล้วกว่า 3,000 ราย ซึ่งจากการพูดคุยกับนิสิตนักศึกษา บอกกับเราว่า หลักสูตรของเรามีให้เลือกหลากหลาย แต่ละคลาสเปิดกว้างทางความคิด ผสมผสานหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไป เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองลงมือทำโปรเจกต์จริง อีกทั้ง สามารถนำไอเดียไปต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคต นำผลงานจากโปรเจกต์ที่เรียนและประกาศนียบัตรจากสถาบันระดับโลกไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอใช้ในการสมัครงาน หรือเรียนต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกได้ ซึ่งมั่นใจได้ว่า นิสิตนักศึกษาที่ได้เรียนหลักสูตรของเราจะสามารถปรับตัว ปรับความคิด ให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันได้จริง”

 

ผศ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานให้กับนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวว่า “การได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษากับ SEAC นับเป็นมิติใหม่ในการยกระดับการศึกษาให้ตอบโจทย์กับความท้าทายในโลกการทำงานปัจจุบันมากขึ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ SEAC มาช่วยเสริมมุมมองที่กว้างขึ้นให้กับสถาบันการศึกษา เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำ Innovation Project บนพื้นฐานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในชีวิต และสร้างคุณค่าให้สังคมต่อไป”

ซีแอคเดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการเรียนรู้ (Empower Lives through Learning) มีแผนขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยทั่วประเทศ และพร้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาหลักสูตร เสริมทัพการเรียนรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเสริมทักษะและหลักสูตรที่จำเป็นให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้และก้าวทันบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อเราได้ที่ คุณอรฤดี (กบ)โทรศัพท์: 080-042-3972 Email: oradee_s@seasiacenter.com

ทั้งนี้ SEAC เตรียมเปิดตัวโครงการ Generation NEXT เพื่อเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกความร่วมมือยกระดับการศึกษาของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆ นี้ที่ https://www.facebook.com/seasiacenter

 

Comments

comments