ปัจจุบันการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ล้ำหน้าจนเริ่มมีการเข้ามาเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนในอนาคต สร้างโอกาสใหม่ ๆ การเรียนรู้ พัฒนาทักษะเฉพาะด้านของนักเรียน.. ทรู คลิกไลฟ์ นำโดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในอนาคตที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ให้ตรงกับบริบทของแต่ละโรงเรียน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเสริมศักยภาพคุณครูก้าวสู่การศึกษายุค AI เดินหน้าจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ AI FOR EDUCATION: UNLOCKING NEW POSSIBILITIES ยกระดับการศึกษาในยุค AI สู่การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด ให้ผู้บริหารและคุณครูผู้ใช้หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ กว่า 500 คน ทั่วประเทศ เพื่อเติมเต็มประสิทธิภาพ และเสริมทักษะด้านการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน รวมถึงได้รับทราบถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ของทรู คลิกไลฟ์ที่จะมาตอบโจทย์ในการจัดการเรียนรู้ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับ 5 หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์ ได้แก่ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี ครอบคลุมตั้งระดับชั้นอนุบาล ประถม จนถึงมัธยม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีดจำกัด ( BT Beartai ) มาร่วมเปิดมุมมอง AI ในอนาคต เรื่องการศึกษาที่ AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ในหัวข้อ “AI and the Future of Education” เพราะ AI เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในชีวิตประจำวัน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกการศึกษาของเราได้ในอีกหลาย ๆ ด้าน และเราจะเตรียมรับมือกับโลกการศึกษาใน
อนาคตได้อย่างไรบ้าง และ รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “Unleashing the Power of AI: Transforming Private School Management” ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม AI ในการช่วยจัดการงานบริหารโรงเรียนในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การวางกลยุทธ์ตราสินค้าสร้างความแตกต่าง ส่งมอบบริการที่ดีและมีคุณค่าให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองกับ รศ. ภกญ. ดร.อโนทัย งามวิชัยกิจ อาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักเขียน และกูรูด้านการตลาด ในหัวข้อ “Branding Strategy for Private Schools” เสริมทัพด้วยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายช่วยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนจัดเต็มตลอดทั้งสองวัน

ไม่หยุดนิ่งการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในทุกมิติ

เป็นเวลากว่า 16 ปีแล้ว ที่โรงเรียนเอกชนไทยกว่า 100 โรงเรียนให้การยอมรับ ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร ภายใต้การดำเนินงานของ ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา “กล่าวให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริหารและคุณครู ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง พาโรงเรียนเอกชนก้าวข้ามทุกการเปลี่ยนแปลง พร้อมกล่าวถึงวิวัฒนาการของการศึกษาในวงการ การศึกษาของปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเรามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ นำไปสู่การลงมือปฎิบัติจริง ให้รู้จักทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม นี้คือสิ่งที่หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ ได้เตรียมปูพื้นฐานให้กับยุค AI ที่กำลังเกิดขึ้น รวมถึงความพร้อมของนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่จะมาช่วยโรงเรียนเอกชนรับมือกับยุคใหม่ของการศึกษาอีกด้วย”


และปีนี้เป็นที่น่ายินดีที่หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ ได้รับความสนใจจาก โรงเรียนซัยสมพร นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยคุณจันสุดาลัก ปัญญาสิท ผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เล่าว่า “ประทับใจในทุกช่วงกิจกรรมที่นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะได้รู้เรื่อง AI มีความสำคัญกับโลกปัจจุบันนี้ ในส่วนของหลักสูตรก็ประทับใจเนื้อหาที่มีความต่อเนื่องในแต่ละช่วงวัย ยังมีสื่อเพลง เสียง รูปภาพ ซึ่งจะช่วยครูให้อธิบายบทเรียนได้ดีขึ้น แล้วก็ช่วยนักเรียนให้เข้าใจได้ดีขึ้นและสนุกกับการเรียน”
หลังจากจบหลักสูตรการอบรมแล้ว ยังมีแผนให้คุณครู ได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดีย อัดแน่นเทคนิคการจัดการเรียนการสอน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรในแวดวงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตลอดปี รวมถึงร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 หลักสูตร เพื่อติดตามประเมินผลเป็นระยะและส่งเสริมการพัฒนาการสอนได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

10 ปี ที่ให้ความเชื่อมั่นหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้บริหารโรงเรียนทวิพัฒน์และโรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี เล่าถึงความรู้สึกความเชื่อมั่นที่ ได้เข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ มาเป็นเวลายาวนานถึง 10 ปี “ทุกวันนี้โลกหมุนไว หลักสูตรการเรียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย พื้นฐานเราคือการสร้างเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนของก้าวสู่สังคมอุดมปัญญา ซึ่งเราทำมาตลอดอยู่แล้ว แต่ในรายละเอียดทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเหล่านี้ เราต้องการผู้ช่วย จนได้มาพบหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ มีความเป็นมืออาชีพ มีการนิเทศอาจารย์ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงเรียนเอกชนของพวกเราครับ


สิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงคือ คุณครูผู้สอนมีวิสัยทัศน์กว้างขึ้น สิ่งเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังเด็กนักเรียนอีกด้วย และมีเครื่องมือการเรียนการสอน มีสื่อการสอนที่ทันสมัย เด็กๆก็ดีใจ รู้สึกสนุกทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เพราะมีสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ามามีบทบาทให้โรงเรียนเรามีศักยภาพการเรียนการสอนมากขึ้น ตรงนี้คือสิ่งสำคัญ และถ้าโรงเรียนอื่นๆ ได้มีโอกาสใช้หลักสูตรดีๆแบบนี้ เราจะได้ร่วมกันพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยไปด้วยกันครับ”

หลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณและโรโบติกส์ สำหรับการศึกษาในยุค 5.0

ในยุคนี้ “เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณและโรโบติกส์” เป็นวิชาที่สำคัญมาก โดยเฉพาะทักษะด้าน AI ทักษะการเขียนโค้ด รวมถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Digital Literacy) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพและการทำงานต่อไปในอนาคต ในขณะที่หลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเน้นการเรียนรู้แบบ Project-based Learning ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาจากข้อมูลได้ หลักสูตรโรโบติกส์เองก็เน้นการบูรณาการการเรียนรู้แบบ STEAM Education ร่วมกับการเรียนรู้แบบ Problem-based Leaning และ Project-based Leaning เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการแก้ปัญหาและการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ พร้อมเปิดโอกาสสู่การแสดงผลงานในเวทีระดับโลก

ทรู คลิกไลฟ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอด เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างทักษะ
ที่จำเป็นในอนาคตให้กับเยาวชน เตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในโลกที่มีเทคโนโลยี
เป็นตัวขับเคลื่อนได้

โรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรของทรู คลิกไลฟ์ ทั้ง เทคโนโลยีวิทยากรคำนวณ อังกฤษ จีน โรโบติกส์ และดนตรี” ติดต่อ 08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com

#TrueClickLife #ทรูคลิกไลฟ์ #หลักสูตร #นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้

 

 

Comments

comments